Ochrana whistleblowerů (oznamovatelů korupce) v České republice

30. září 2020 / Téma: 

Kdo je to whistleblower (oznamovatel)? Je to osoba, která v kontextu svého zaměstnání upozorní na nekalé jednání, korupci a porušení pravidel, které mohou poškodit veřejný zájem (typicky se jedná škody na životním prostředí, veřejném zdraví, ochraně a bezpečnosti spotřebitele nebo třeba na majetku firmy).

Jak funguje ochrana těchto oznamovatelů nepravostí a korupčního jednání v České republice? V současné chvíli náš právní řád takovou ochranu přímo neupravuje a je roztříštěna do několika právních oblastí. Tématem se zákonodárci zabývali v minulosti opakovaně, ovšem dosud žádná komplexní úprava přijata nebyla.

Nyní ovšem nastává očekávaná změna. Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona, který upravuje právě chybějící ochranu whistelblowerů, a poslalo ji do meziresortního připomínkového řízení. Návrh zákona vychází z Evropské směrnice o ochraně oznamovatelů zajišťující vysokou úroveň ochrany proti odvetným opatřením, přičemž členské státy mají dva roky na transpozici nových pravidel do svých právních řádů. Tato doba tak uplyne 17. prosince 2021.

Ochranu proti snížení mzdy, propuštění, diskriminaci apod. mají získat tito oznamovatelé protiprávního jednání ve státním i soukromém sektoru. Směrnice ukládá povinnost zřídit bezpečné a efektivní kanály pro oznámení ve společnostech s více než 50 zaměstnanci
a v obcích s více než 10.000 obyvateli.  V souladu se zákonem bude zároveň zachována diskrétnost jejich osobních údajů.

Vedle tohoto vnitřního systému oznamování ve firmách bude fungovat i vnější systém pro oznamování. V rámci Ministerstva spravedlnosti bude vyčleněna agentura, která předběžně posoudí konkrétní případ a dá oznamovateli potvrzení, že má nárok na ochranu.

Návrh zákona v souvislosti s danou problematikou rovněž zavádí dva zcela nové přestupky
a to přestupek odvetného opatření vůči oznamovateli a přestupek vědomě nepravdivého oznámení. Druhý z přestupků má zamezit zneužívání zákona ze strany zaměstnanců.

Ještě před přijetím tohoto významného zákona, by už nyní měly obchodní společnosti zapracovat do svých interních procesů postupy sloužící k ochraně oznamovatelů korupčního jednání a byla tak zajištěna ochrana společnosti. To je příležitost obrátit se na odborníky. Uvítali byste pomoc v této věci?

 

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram