Školení

Trestní odpovědnost právnických osob (TOPO)​
Základy compliance pro officery​
Whistleblowing​
Korupce – obecně​
Korupce  – dary a střet zájmů​
Mezinárodní sankce​
Praní špinavých peněz a financováni terorismu (AML)​
Leadership a komunikace​
Příprava efektivní kampaně pro komunikaci compliance témat​
Odborný simulační workshop
Proč compliance a co od toho čekat​
Simulace návštěvy dohledového orgánu​

Trestní odpovědnost právnických osob (TOPO)​

Informace o školení

Co školením získáte

Budete umět vysvětlit podstatu trestní odpovědnosti právnické osoby (TOPO) komukoliv, zároveň s konkrétní vazbou i vedení vaší společnosti. Bude vám jasná souvislost mezi TOPO a compliance programem. Zvládnete mapování rizik i stanovení priorit pro celou firmu. Budete vědět, jak snížit riziko a jak předcházet vzniku odpovědnosti. Díky praktickým příkladům si informace získané při školení lépe osvojíte.

Obsah školení

1. Vymezení – co je to trestní odpovědnost právnických osob

2. Předpoklady vzniku trestní odpovědnosti právnických osob

3. Co dělat v praxi + prevence

 • nástroje: prevence/detekce/reakce a zavedení compliance systému
 • riziková analýza
 • etický kodex
 • školení
 • komunikace
 • princip: poznejte své partnery a zaměstnance

4. Sankce

5. Praktické příklady

Komu je určeno

 • compliance specialista
 • interní právník
 • manažer
 • risk manažer
 • auditor

Forma školení

 • Prezenční, on-line

Školitel

 • Compliance officer

Základy compliance pro officery​

Informace o školení

Co školením získáte

Poznáte hlavní komponenty compliance systému. Díky příkladům z praxe, s nimiž se seznámíte v rámci kurzu, budete chápat souvislosti a podstatu propojení komponentů a jejich nezbytnost pro dosažení funkčního systému.

Budete schopni identifikovat compliance rizika, kterým je vaše firma vystavena a vědět, jakým způsobem zajistit nad nimi kontrolu. Budete mít jasnou představu, kde máte začít, kde pokračovat, jak systém ve firmě spustit a jak ho v budoucnu i zefektivňovat.

Obsah školení

1. Důvody zavedení compliance programu
2. Mapování compliance rizik a risk management
3. Compliance jako systém

 • jednotlivé komponenty systému (kontroly, zdroje, audit…)
 • význam komponent a vzájemné provazby

4. Compliance agendy (dle výběru):

 • Trestní odpovědnost právnických osob
 • Etická compliance
 • Whistleblowing
 • Korupce, střet zájmů, dárky, sponzoring
 • Řízení vztahů s obchodními partnery (Know your partner)

Komu je určeno

 • začínající compliance officer
 • interní právník
 • risk manager
 • auditor

Forma školení

 • Prezenční

Školitel

 • compliance officer

Whistleblowing​

Informace o školení

Co školením získáte

Budete připraveni na roli příslušné osoby, neboť budete znát požadavky zákona a pravidla celého procesu pro vnitřní oznamovací systém. Budete vědět, jak obecně postupovat při oznámení, v jakých lhůtách vyřešit jednotlivé případy a zajistit ochranu oznamovatele a dalších osob.

Budete umět zaměstnancům společnosti komunikovat přínosy a smysl existence vnitřního oznamovacího systému. Zapojením se do řešení případové studie své teoretické znalosti ověříte v praxi.

Obsah školení

 1. Definice a požadavky podle platné české legislativy
 2. Vnitřní oznamovací systém a jeho pravidla
 3. Příslušná osoba, její role a povinnosti
 4. Příjem a prověření oznámení
 5. Ochrana oznamovatele a dalších osob
 6. Benefity zavedeného vniřního oznamovacího systému
 7. Případová studie – aktivní zapojení účastníků

Komu je určeno

 • zaměstnanec v roli příslušné osoby
 • HR, personalista
 • interní právník
 • manažer

Forma školení

 • Prezenční, on-line

Školitel

 • Compliance officer s praxí příslušné osoby

Korupce – obecně​

Informace o školení

Co školením získáte

Získáte přehled o nejčastějších formách korupčního jednání, protože si vše probereme na příkladech.
Bude vám jasné, proč může ke korupci dojít, kdo bývá korupci ve společnostech nejvíce vystaven. Budete moci vysvětlit zaměstnancům, jak mohou korupční jednání odhalit a jak mu předcházet.

Doporučujeme rozšířit tento kurz o kurz Korupce – dárky a střety zájmů, jako významná rizika v oblasti korupce.

Obsah školení

 1. Co je korupce
 2. Důvody vzniku korupce (motivace)
 3. Formy korupce (co vše může být považováno za korupční jednání) a vysvětlení na konkrétních případech
 4. Postihy a dopady v případě korupčního jednání (sankce, typy trestných činů spojených s korupčním jednáním, újma na reputaci, firemní kultuře)
 5. Opatření + prevence vzniku korupce
  • mapování procesů, ve kterých může dojít ke korupci
  • školení
  • whistleblowing
  • komunikace
  • povědomí ve firmě + tón vedení společnosti (tone at the top)
 6. Kontrolní opatření a pravidelný monitoring (prevence/detekce)
 7. Reakce společnosti při identifikaci korupčního jednání
 8. Případové studie (korupční jednání)

Komu je určeno

 • compliance specialista
 • interní právník
 • manažer
 • risk manažer
 • auditor
 • riziková skupina lidí ve firmě

Forma školení

 • Prezenční, on-line

Školitel

 • Compliance officer

Korupce  – dary a střet zájmů​

Informace o školení

Co školením získáte

Budete mít jasnou představu o tom, jak je důležité ve společnosti odhalovat a prověřovat střety zájmů a věnovat se problematice přijímání a dávání darů. Pochopíte, proč to tak je. Budete také vědět, jaké efektivní prvky vycházející z compliance systémů zavést v rámci těchto oblastí. Díky konkrétním příkladům z praxe snadno zavedete změny ve své firmě.

Tento kurz lze absolvovat samostatně. Doporučujeme ho propojit s kurzem Korupce – obecně.

Obsah školení

1. Dary

 • odpověď na to, proč je mezi darem a úplatkem jen tenká hranice
 • jak poznat, kdy se jedná o korupci (příklady z praxe)
 • jaká nastavit opatření (prevence/detekce/reakce)

2. Střet zájmů

 • definice a typy střetu zájmů
 • souvislost s korupčním jednáním
 • jaká nastavit opatření (prevence/detekce/reakce)

3. Příklady z praxe

Komu je určeno

 • compliance specialista
 • interní právník
 • manažer
 • risk manažer
 • auditor

Forma školení

 • Prezenční, on-line

Školitel

 • Compliance officer

Mezinárodní sankce​

Informace o školení

Co školením získáte

Budete schopni vysvětlit význam mezinárodních sankcí a proč je nutné věnovat pozornost. Budete umět identifikovat fizikové faktory a pojmenovat souvislosti, na základě kterých budete umět vyhodnotit případnou podezřelou aktivitu.

Obsah školení

 1. Co jsou mezinárodní sankce (podstata/zaměření/poslání)
 2. Povinnosti vyplývající z legislativy
 3. Typy sankcí a příklady
 4. Jak a kde se sankce mohou promítnout v činnosti firmy
 5. Rizikové faktory, na co se zaměřit – co/koho/kdy kontrolovat
 6. Hrozby a postihy při nedodržení povinností
 7. Povinnosti při hlášení podezření na porušení mezinárodních sankcí
 8. Mlčenlivost

Komu je určeno

 • manažer
 • interní právník
 • compliance specialista / officer
 • risk manažer
 • auditor
 • money laundering reporting officer (MLRO)

Forma školení

 • Prezenční, on-line

Školitel

 • Compliance officer/AML officer

Praní špinavých peněz a financováni terorismu (AML)​

Informace o školení

Co školením získáte

Zjistíte, jak může být firma zneužita k praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Seznámíme vás s klíčovou legislativou. Navnímáte důležitost hodnocení rizik jako základního předpokladu pro smysluplné nastavení procesů. Projdeme spolu identifikaci a kontrolu klienta. Porozumíte, proč a jak pracovat s rizikovými faktory zjištěnými u klientů či partnerů a také proč, jak a komu oznamovat podezřelé transakce.

Doporučujeme doplnit toto školení též kurzem Mezinárodní sankce, neboť spolu úzce souvisí.

Obsah školení

 1. Vymezení pojmů
 2. Důvody boje proti praní špinavých pěněz a financování terorismu (legislativa/finanční kriminalita/reputace)
 3. Příklady formy praní peněz nejen ve finančním odvětví
 4. Povinnosti vyplývající z platné legislativy
 5. Role a odpovědnosti
 6. Důležitost hodnocení rizik
 7. Identifikace a kontrola klienta
 8. Rizikové faktory a práce s nimi
 9. Neobvyklé obchodní operace a práce s nimi
 10. Hlášení podezřelých obchodů
 11. Systém oznámení porušení pravidel
 12. Mlčenlivost

Komu je určeno

 • compliance specialista
 • interní právník
 • manažer
 • risk manažer
 • auditor
 • money laundering reporting officer (MLRO)

Forma školení

 • Prezenční

Školitel

 • Compliance officer/AML officer

Leadership a komunikace​

Informace o školení

Co školením získáte

Získáte vhled do psychologických metod tak, abyste se stali uznávanými partnery v diskusích s kolegy z businessu, přesvědčivým neformálním leaderem schopným zaujmout a prosadit potřebné změny. Díky rozboru a diskuzi reálných situací probraných v semináři budete schopni tyto metody uvést ihned do praxe.

Na základě konkrétních situací, do kterých se v roli Compliance officera běžně dostáváte, si díky společné diskuzi a objasňování základních sociálně psychologických principů, osvojíte základy fungujících pravidel k testování při vlastní praxi.

Obsah školení

Seminář zaměřený na rozvoj měkkých dovedností potřebných pro výkon compliance oficera

 • neformální leadership
 • efektivní komunikace
 • schopnost zaujmout
 • získat druhé pro změnu

Komu je určeno

 • compliance specialista
 • interní právník
 • risk manažer
 • auditor
 • IT bezpečnost
 • kontinuita podnikání

Forma školení

 • Prezenční

Školitel

 • Compliance officer ve spolupráci s mentorem/koučem

Příprava efektivní kampaně pro komunikaci compliance témat​

Informace o školení

Co školením získáte

Zjistíte, jaké můžete využít nástroje pro komunikaci compliance témat tak, abyste tato témata dostali do povědomí všech cílových skupin, na které míříte. Získáte představu, jak připravit vhodnou komunikační kampaň na jakékoliv compliance téma. Budete též vědět, jak aktivně zapojit management při podpoře compliance. Zjistíte jakými komunikačními nástroji celkově podpořit compliance kulturu ve vaší firmě.

Obsah školení

Komunikační kampaně jako důležitý nástroj pro podporu silné compliance kultury ve firmě. Tedy probereme, jak komunikovat compliance témata, aby:

 • jim všichni ve firmě rozuměli
 • všichni chápali, že na řízení rizik ve firmě se podílejí
 • věděli, že prevence je lepší než léčba
 • byli otevření a
 • pomáhali budovat bezpečný systém ochrany

 

 • vysvětlíme, jak kampaně zapadají do komunikačního a vzdělávacího plánu vaší firmy.
 • představíme principy efektivní tvorby kampaní zaměřených na konkrétní cílové skupiny
 • na konkrétních příkladech ukážeme, jak tyto principy aplikovat a jakého úspěchu můžete dosáhnout

 

Komu je určeno

 • compliance specialista
 • interní právník
 • risk manažer
 • auditor
 • IT bezpečnost
 • kontinuita podnikání

Forma školení

 • Prezenční

Školitel

 • Compliance officer ve spolupráci s mentorem/koučem

Odborný simulační workshop

Informace o školení

Co školením získáte

Účastí na workshopu získáte nové podněty, které vaši firmu i vás samotné posunou v tom, co děláte. Dojdete k uvědomění, že pouze vzájemná komunikace a spolupráce může vést k rozvoji firemní kultury a nebo naopak negativním dopadům na firmu. Odhalíte silné i slabé stránky připravenosti managementu jednat při nenadálých situacích.

Workshop je připraven na míru společnosti.

Obsah školení

Zážitková, interaktivní forma, která umožňuje v týmu skupiny manažerů:

 • zjistit, co váš byznys může ohrozit
 • odkrýt případná zranitelná místa vašeho byznysu
 • rozvíjet compliance myšlení
 • uplatňovat rizikový přístup
 • sdílet zkušenosti nejlepší praxe

Jde o interaktivní workshop:

 • my vám předkládáme problémové situace/incidenty (relevantní pro vaše odvětví a vycházející z praxe)
 • vy jako skupina hledáte shodu nad tím, jak se rozhodnout v dané situaci

Komu je určeno

 • manažer
 • compliance officer

Forma školení

 • Prezenční

Školitel

 • Compliance officer ve spolupráci s mentorem/koučem

Proč compliance a co od toho čekat​

Informace o školení

Co školením získáte

Uvědomíte si, jak můžete podnikat a zároveň klidně spát. Získáte znalost, jak si posílit konkurenční výhodu a chránit sebe a svou firmu před compliance rizikem (např. trestním odpovědností), a jak si udržet svou dobrou reputaci.

Obsah školení

 1. benefity zavedení a posilování compliance systému
 2. případové studie v závislosti na vašem typu podnikání
 3. rizikový přístup a optimalizace nákladů
 4. návod, jak být připraven na kontrolu (vyšetřovatele, státního zastupitelství, orgánu dohledu)

Komu je určeno

 • člen představenstva
 • člen vedení společnosti
 • vyšší manažer

Forma školení

 • Prezenční

Školitel

 • Compliance officer ve spolupráci s mentorem/koučem

Simulace návštěvy dohledového orgánu​

Informace o školení

Co školením získáte

Poznáte na vlastní kůži, jaký je rozsah a hloubka kontroly orgánu dohledu. Projdete si ve firmě všemi kroky takové kontroly. Díky tomu vám můžeme se na kontrolu efektivně připravit.

Reálným provedením kontroly přímo ve vaší firmě vám pomůžeme odhalit případné existující nedostatky a doporučíme, co můžete vylepšit. Výsledkem celého kurzu bude vaše připravenost na bezproblémový průběh celého procesu budoucí kontroly ze strany dohledového orgánu.

Obsah školení

Zážitková, interaktivní forma, která umožňuje simulovat skutečnou kontrolu ve firmě

 1. vstupní dohoda na rozsahu simulace (osoby, místa, cíl)
 2. spuštění simulace na místě ve vaší firmě
 3. hodnotící zpráva (nedostatky a doporučení k nápravě)
 4. závěrečné setkání nad zprávou

Komu je určeno

 • vedení společnosti
 • manažer
 • compliance officer
 • risk manažer
 • interní právník

Forma školení

 • Prezenční

Školitel

 • Compliance officer/ tým expertů

Vyrobíme pro vás

e-learning

 • Příprava podkladů
 • Výroba e-learningu

Workshop

 • Příprava podkladů
 • Realizace workshopu

Webinář

 • Příprava podkladů
 • Realizace webináře
Ozvěte se nám

Naši spokojení klienti

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram